Polisi Preifatrwydd BTI Studios - BTI Studios

DYBIO

Rydym ni'n cynhyrchu 30,000 o oriau wedi'u dybio bob blwyddyn. Cadw amser, ar amser, bob amser.

ISDEITLO

Rydym ni'n cyflogi dros 500 o aelodau staff mewnol yn ein 22 swyddfa ledled y byd, ac rydym ni'n gweithio gyda dros 4,000 o gyfieithwyr sy'n isdeitlo mewn dros 80 o ieithoedd.

MYNEDIAD

Rydym ni'n arbenigo mewn darparu disgrifiadau fideo ac isdeitlau i bobl fyddar a thrwm eu clyw. Mae gennym dros 20 mlynedd o brofiad o wasanaethau mynediad.

LLEOLEIDDIO AML-GYFRWNG

Mae ein tîm lleoleiddio aml-gyfrwng arbenigol yn barod i reoli eich cynnwys corfforaethol, hyfforddiant ac e-ddysgu.

Polisi Preifatrwydd BTI Studios

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn nodi arferion preifatrwydd (www.btistudios.com). Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol i wybodaeth a gesglir gan y wefan hon yn unig. Bydd yn rhoi gwybod i chi am y canlynol:

1. Pa wybodaeth bersonol adnabyddadwy a gesglir gennych chi trwy'r wefan, sut mae'n cael ei defnyddio a gyda phwy y gellir ei rhannu.
2. Pa ddewisiadau sydd ar gael i chi ynghylch defnyddio eich data.
3. Y mesurau diogelwch sydd ar waith i ddiogelu eich gwybodaeth rhag cael ei chamddefnyddio.
4. Sut gallwch chi gywiro unrhyw elfennau o'ch gwybodaeth sy'n anghywir.

Casglu, defnyddio a rhannu gwybodaeth
Ni yw unig berchnogion y wybodaeth a gesglir ar y wefan hon. Cawn ddefnyddio/gasglu’r wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni yn wirfoddol drwy e-bost neu drwy gyswllt uniongyrchol gennych chi yn unig. Ni fyddwn yn gwerthu nac yn rhentu’r wybodaeth hon i unrhyw un. Ni yw unig berchnogion y wybodaeth a gesglir ar y wefan hon. Cawn ddefnyddio/gasglu’r wybodaeth rydych yn ei rhoi i ni yn wirfoddol drwy e-bost neu drwy gyswllt uniongyrchol gennych chi yn unig. Ni fyddwn yn gwerthu nac yn rhentu’r wybodaeth hon i unrhyw un. Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth i ymateb i chi ynghylch y rheswm y cysylltoch chi â ni. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw drydydd parti y tu allan i’n sefydliad, ac eithrio’r hyn sy’n angenrheidiol er mwyn cyflawni eich cais, e.e. danfon archeb. Oni bai i chi ofyn i ni beidio, gallwn gysylltu â chi drwy e-bost yn y dyfodol i ddweud wrthoch chi am gynigion arbennig, cynnyrch neu wasanaethau newydd, neu newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn.
Eich Mynediad i’r Wybodaeth a’ch Rheolaeth Drosti
Gallwch ddewis peidio â chael unrhyw gysylltiad gennym ni yn y dyfodol ar unrhyw adeg. Gallwch wneud y canlynol ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni drwy’r cyfeiriad e-bost neu’r rhif ffôn a roddir ar ein gwefan: ·     Gweld pa ddata sydd gennym ni amdanoch chi, os o gwbl. ·     Newid/cywiro unrhyw ddata sydd gennym ni amdanoch chi. ·     Gofyn i ni ddileu unrhyw ddata sydd gennym ni amdanoch chi. ·     Mynegi unrhyw bryderon sydd gennych chi am sut rydym yn defnyddio eich data
Diogelwch
Rydym ni’n cymryd rhagofalon i ddiogelu eich gwybodaeth. Pan fyddwch yn cyflwyno gwybodaeth sensitif drwy’r wefan, caiff eich gwybodaeth ei diogelu ar-lein a heb fod ar-lein. Pan fyddwn yn casglu gwybodaeth sensitif (fel data cerdyn credyd), caiff y wybodaeth honno ei hamgryptio a’i throsglwyddo yn ôl i ni mewn modd diogel. Gallwch wirio hyn trwy chwilio am eicon clo yn y bar cyfeiriad, a chwilio am “https” ar ddechrau cyfeiriad y dudalen we. Rydym yn defnyddio amgryptio i ddiogelu gwybodaeth sensitif a drosglwyddir ar-lein, ond rydym ni hefyd yn diogelu eich gwybodaeth heb fod ar-lein. Dim ond gweithwyr y mae arnynt angen y wybodaeth i wneud swydd benodol (er enghraifft, bilio neu wasanaethau cwsmeriaid) a gaiff fynediad i wybodaeth bersonol adnabyddadwy. Mae’r cyfrifiaduron/gweinyddion rydym yn cadw’r wybodaeth bersonol adnabyddadwy arnynt yn cael eu cadw mewn amgylchedd diogel. Os ydych chi’n teimlo nad ydym ni’n cydymffurfio â’r polisi preifatrwydd hwn, dylech gysylltu â ni yn syth dros y ffôn ar +44 207 4405400 neu drwy e-bost ar enquiries@btistudios.com